Skupujemy chryzantemy

Skupujemy chryzantemy od naszych lokalnych producentów.  Zakupione kwiaty ozdobią przydrożne kapliczki, pomniki pamięci, a także groby ważnych dla lokalnej społeczności osób.  Jeżeli jest wśród naszych mieszkańców producent do którego nie dotarliśmy, prosimy o kontakt na nr. tel. 13 438 69 49.

Przypominamy także, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19

Pomoc będzie udzielana producentom, którzy są w posiadaniu:

  • 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, według stanu na dzień złożenia wniosku

lub

  • 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, według stanu na dzień złożenia wniosku.

Więcej o pomocy na stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ktorzy.html