ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2020
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) art.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) w związku z uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza,
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na cele mieszkaniowe
w trybie bezprzetargowym na rzecz poprzedniego właściciela, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz obejmuje budynek mieszkalny o powierzchni łącznej 155,08 m², posadowiony na działce o nr ewidencyjnym 906/2 w miejscowości Chorkówka.

§ 2. Wykaz, o który mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ