XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
z w o ł u j ę
XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 9/XXVI/2020 z XXVI sesji z dnia 15 września 2020 r.
b) Nr 10/XXVII/2020 z XXVII nadzwyczajnej sesji z dnia 7 października 2020 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/211/2020 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/212/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2021-2026 – PROJEKT
c) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/213/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorkówka  – PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/214/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chorkówka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – PROJEKT
e) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/215/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Chorkówka – PROJEKT
f) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/216/2020 w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Chorkówka realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Chorkówka –PROJEKT
g) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/217/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat – PROJEKT
h) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/218/2020 w sprawie udzielenia dopłaty do odprowadzonych ścieków dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” – PROJEKT
i) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/219/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na rok 2021 – PROJEKT
j) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/220/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – PROJEKT
k) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/221/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PROJEKT
l) Podjęcie uchwały Nr XXVIII/222/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKT

7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

Maciej Sekuła