„Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu w dniach 28  WRZEŚNIA – 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r. drugiej Edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

–      bezpłatne wsparcie szkoleniowe,

–      wsparcie finansowe w wysokości  23 050,00 PLN,

–      finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 500,00 PLN/miesięcznie w łącznej kwocie 30 000,00 PLN.

Projekt kierujemy do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

1)        osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:

–      kobiety,

–      osoby długotrwale bezrobotne,

–      osoby z niepełnosprawnościami,

–      osoby po 50 roku życia,

–      osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),

2)        rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,

3)        bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone
w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, w tym przede wszystkim osoby
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin
, kobiety oraz rodziców/ opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat.

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca stycznia 2022 roku.

plakat