Konsultacje społeczne

Rozpoczynają się konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wójt Gminy Chorkówka informuje o  trwających konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Chorkówka w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.”.

Konsultacje potrwają od 11 września 2020 r. do 25 września 2020 r. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii lub uwag do treści projektu ww. uchwały poprzez wypełnienie Formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.