I Publiczny Przetarg Nieograniczony

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2020, poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

O G Ł A S Z A  I   P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G  U S T N Y

 N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

GMINY CHORKÓWKA

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

-zgodnie z ewidencją

gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości

( ha )

użytek

 

Cena wywoławcza

( zł )

 

Wadium

( zł )

 

Postąpienie

( zł )

1.

 

 

 

 

2.

SULISTROWA

334

KS1K/00065433/0

 

SULISTROWA

335

KS1K/00065433/0

 

 

0,0300

Ł III

 

0,0600

Ł III

 

 

4 915,00

 

 

8 464,00

 

 

 

 

 

800,00

 

 

1300,00

 

 

 

postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działki leżą w pośredniej strefie wsi oraz gminy. Działka o nr ewidencyjnym 334 położona jest przy drodze publicznej relacji Krosno – Chorkówka – Toki. W przypadki działki nr 335 dojazd przez grunty sąsiednie. Lokalizacja przeciętna atrakcyjna. Otoczenie bliskie to tereny wykorzystywane rolniczo oraz tereny średnio zurbanizowane. Kształt płaski o regularnym ukształtowaniu granic. Uzbrojenie działki: brak, niepełne na działkach sąsiednich. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka działka nr 335 stanowi w części stanowi tereny o symbolu o symbolu  MU ,,Tereny zabudowy  mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności’’ w części tereny o symbolu ,,RO’’ tereny otwarte w użytkowaniu rolniczym. Działka nr 334 stanowi tereny o symbolu o symbolu  MU ,,Tereny zabudowy  mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności’’ Sposób zagospodarowania: Zgodny z przeznaczeniem. Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.106) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. W. w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek odbędzie się dnia

  16 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka- sala nr 9, o godz. 9.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej,
w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać w terminie do dnia 12 października 2020 r. na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003.

Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.