XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 1515

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. Nr 6/XXIII/2020 z XXIII sesji z dnia 23 czerwca 2020 r.
  2. Nr 7/XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej sesji z dnia 30 lipca 2020 r.
  3. Nr 8/XXV/2020 z XXV nadzwyczajnej sesji z dnia 7 sierpnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Wójta Gminy Chorkówka z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/193/2020 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Chorkówka – PROJEKT
  2. Podjęcie uchwały Nr XXVI/194/2020 w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Chorkówka realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Chorkówka – PROJEKT
  3. Podjęcie uchwały Nr XXVI/195/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno – PROJEKT
  4. Podjęcie uchwały Nr XXVI/196/2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chorkówka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – PROJEKT
  5. Podjęcie uchwały Nr XXVI/197/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT
  6. Podjęcie uchwały Nr XXVI/198/2020 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – PROJEKT
  7. Podjęcie uchwały Nr XXVI/199/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka” – PROJEKT
  8. Podjęcie uchwały Nr XXVI/200/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (usługi opiekuńcze w 2021 r.) – PROJEKT
  9. Podjęcie uchwały Nr XXVI/201/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (dożywianie dzieci w 2021 r.) – PROJEKT
  10. Podjęcie uchwały Nr XXVI/202/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (udzielenie schronienia w 2021 r.) – PROJEKT
  11. Podjęcie uchwały Nr XXVI/203/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKT
  12. Podjęcie uchwały Nr XXVI/204/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 8. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 10. Zakończenie obrad.