Zarządzenie Nr 0050.1.90.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 0050.1.90.2020
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

            w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art.13 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) w związku z  uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony.

2.Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Wykaz obejmuje część pomieszczeń znajdujących się w budynku posadowionym na działce o nr ewidencyjnym  871 w miejscowości Chorkówka.

§ 2. Wykaz, o który mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarz 0050.1.90.2020