Bezpłatne wykonanie badań gleb na gruntach rolnych

Informujemy, że zainteresowane osoby prowadzące gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) mogą zgłaszać się do wykonania bezpłatnych badań gleb na użytkach rolnych i sadach położonych na terenie Gminy Chorkówka.

Badanie próbek glebowych wykonane będzie w podstawowym zakresie analiz (badanie chemiczne obejmujące pH gleby oraz zawartość składników: P, K, Mg oraz ustalenie potrzeb wapnowania).

Jedna próbka przypada na 4 ha użytków rolnych o wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu (maksymalnie 10 prób na jedno gospodarstwo).

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chorkówka do 31 lipca 2020 r. – WNIOSEK DO POBRANIA 

Liczba prób jest ograniczona i wynosi 65 sztuk, dlatego też w przypadku większej ilości chętnych urząd zastrzega możliwość wprowadzenia kryteriów decydujących o realizacji zgłoszeń.

Specjalista Okręgowej Stacji Chemicznej w Rzeszowie organizuje i prowadzi nadzór metodyczny nad poborem prób w miejscowościach i gospodarstwach przez Państwa zgłoszonych.

Zadanie będzie sfinansowane przez Gminę Chorkówka w ramach umowy z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje UG Chorkówka, pok. nr 31 nr tel. 13 4386949.