ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2020 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem przedmiotów dekoracyjnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz obejmuje lokal o powierzchni łącznej 38,19 m², znajdujący się w budynku posadowionym na działkach o nr ewidencyjnych 1877 i 1876 w miejscowości Kobylany.

§ 2. Wykaz, o który mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarz 0050.1.81.2020