72 tys zł dla Gminy na remont dróg

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przyznał Gminie Chorkówka dotację w wysokości 72 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Świerzowa Polska (działka nr ewid. 853) i Zręcin (działka nr ewid. 512). Wkład finansowy Gminy Chorkówka wynosie co najmniej 20% wartości zadania (wartość zadania określona zostanie w drodze zapytania ofertowego).