I publiczny przetarg ustny nieograniczony

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2020, poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

O G Ł A S Z A  I   P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G  U S T N Y

 N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

GMINY CHORKÓWKA

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

-zgodnie z ewidencją

gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości

( ha )

użytek

 

Cena wywoławcza

( zł )

 

Wadium

( zł )

 

Postąpienie

( zł )

1.

 

 

BÓBRKA

dz. nr 976/10

 

KS1K/00064507/3

 

0,3000

 

       R IV b

 

 

 

 

66 270,00

 

 

9 000,00

 

postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działka  leży w pośredniej strefie wsi oraz gminy. Położona jest przy drodze gminnej wewnętrznej, przeciętnie urządzonej w drugim pasie działek od drogi publicznej powiatowej. Lokalizacja przeciętna. Otoczenie bliskie to tereny wykorzystywane rolniczo oraz zakrzaczone. W dalszym otoczeniu ok 0,8 km zabudowa usługowa ok1,4 km zabudowa mieszkaniowa
i zagrodowa. Wyceniana działka to teren płaski o regularnym ukształtowaniu granic. Uzbrojenie działki: brak. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nieruchomość leży w terenach mających następujące przeznaczenie: stanowi tereny o symbolu o symbolu  MU ,,Tereny zabudowy  mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności’’. Sposób zagospodarowania: Zgodny z przeznaczeniem. Przedmiotowa działka nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.106) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. W. w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

 

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek odbędzie się dnia

 

  17 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka- sala nr 9, o godz. 9.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub
z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej,
w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003. Uwaga!
W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.