XXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 23 czerwca r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

 • Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 5/XXII/2020 z XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 2 czerwca 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
 7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
 11. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną.
 12. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2019 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 13. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 14. Podjęcie uchwał:
 • Podjęcie uchwały Nr XXIII/176/2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka – PDF
  Podjęcie uchwały Nr XXIII/177/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – PDF
 • Podjęcie uchwały Nr XXIII/178/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – PDF
 • Podjęcie uchwały Nr XXIII/179/2020 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka – PDF
 • Podjęcie uchwały Nr XXIII/180/2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka – PDF
 • Podjęcie uchwały Nr XXIII/181/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 – PDF
 • Podjęcie uchwały XXIII/182/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

15. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.

16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.

17. Zakończenie obrad.