Gmina Chorkówka otrzymała ponad 63 tys. zł dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej

W kwietniu br. Dyrektor Zespołu Szkół w Zręcinie, w skład którego wchodzi SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO I ŚW. JANA PAWŁA II W ZRĘCINIE złożył do organu prowadzącego, tj. Gminy Chorkówka wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ślad za tym Gmina złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego w wyniku czego otrzymaliśmy dotację celową na zadanie, jakim jest doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej.

Szkoła posiada stołówkę szkolną, w której we własnym zakresie zapewnia posiłek złożony z dwóch dań gorących. Stołówka szkolna przygotowuje dziennie ok. 300 obiadów, 75 śniadań i 75 podwieczorków. Wsparcie finansowe pozwoli na wymianę przestarzałych sprzętów (kuchni elektrycznych, obieraczki do ziemniaków, chłodziarki, mebli kuchennych) oraz zakup nowych profesjonalnych urządzeń. Zakup stolików i krzeseł do jadalni ułatwi dzieciom spożywanie posiłków, sprawi, że krzesła i stoliki będą dostosowane do wieku dzieci, co znacznie wpłynie na komfort i estetykę spożywania posiłków.

Wsparcie finansowe wpłynie na podniesienie warunków pracy oraz na zwiększenie liczby dzieci korzystających ze stołówki.

Dotacja celowa wynosi  63 316,80 zł, wkład własny gminy (20%) 15 829,20 zł, łączna wartość zadania 79 146,00 zł.