XXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 2 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 1515

w sali Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce za 2019 rok.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z funkcjonowania Wodociągów Gminnych za 2019 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XXII/170/2020 w sprawie zmiany w Statutach Sołectw – PROJEKT
  2. Podjęcie uchwały Nr XXII/171/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – PROJEKT
  3. Podjęcie uchwały Nr XXII/172/2020 w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem –PROJEKT
  4. Podjęcie uchwały Nr XXII/173/2020 w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem – PROJEKT
  5. Podjęcie uchwały Nr XXII/174/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok –PROJEKT
 11. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 13. Zakończenie obrad.