AKTUALIZACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i związanymi z nią licznymi powrotami do domów osób pracujących za granicą oraz studentów, którzy nie są ujęci w  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („deklaracji śmieciowej”), przypominamy o obowiązku zmiany danych zawartych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przypominamy również o obowiązku zmiany danych zawartych w deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, dostarczyć osobiście poprzez wrzucenie do skrzynek umieszczonych przy wejściu do budynku Urzędu lub przekazać środkami komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Druk deklaracji można pobrać ze strony http://chorkowka.pl/index.php/wnioski-do-pobrania/ochrona-srodowiska-drogi-rolnictwo/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/ lub odebrać osobiście (druki znajdują się na stojaku przed wejściem do Urzędu Gminy)