Ważna informacja

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.697) na podstawie § 13 ww. rozporządzenia wprowadzone zostają od 22 kwietnia br. do odwołania, ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów.

Bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w przypadkach:
 Spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 13 43 869 38
 Spraw z zakresu ewidencji ludności, tel. 13 43 869 55
 Spraw z zakresu dowodów osobistych, tel. 13 43 869 55
 Spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), tel. 13 43 869 54
 Spraw z zakresu ochrony środowiska dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), tel. 13 43 869 49
 Spraw z zakresu ochrony środowiska dotyczące decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471), tel. 13 43 869 52

Jeżeli załatwienie ww. spraw wymaga wniesienia opłaty skarbowej, będzie ona pobierana w kasie Urzędu Gminy, w formie bezgotówkowej (płatność wyłącznie kartą płatniczą).

Sprawy z ww. zakresów, nie wymagające osobistego kontaktu, są załatwiane środkami komunikacji elektronicznej, a także pocztą tradycyjną (korespondencja dostarczana operatorem pocztowym lub dostarczana osobiście przez klienta poprzez wrzucenie do skrzynek umieszczonych przy wejściu do budynku Urzędu).

 W pozostałych sprawach można kontaktować się elektronicznie urzad@chorkowka.pl lub pocztą tradycyjną. Wnioski wymagające podpisu należy składać przez platformę epuap
Druki wniosków do pobrania: http://chorkowka.pl/index.php/wnioski-do-pobrania/
 Wszystkie opłaty można dokonywać on-line https://eurzad.chorkowka.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział w Chorkówce:
📌 nr konta 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 – dot. wpłat za odpady komunalne;
📌 nr konta 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 – dot. wpłat podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa);
📌 nr konta 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003 – dot. wpłat wadiów na przetargi, kaucji pobieranych przy wynajmie sal;
📌 nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 – dot. wpłat z tytułu czynszu, opłat za media, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, wpłat darowizn, odszkodowań, wpłat za sprzedaż mienia komunalnego, itp.
 Informacji w poszczególnych sprawach udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Urzędu:
 Zarządzanie kryzysowe – 13 43 869 56
 Ochrona środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, zarządzanie mieniem komunalnym – 13 43 869 49
 Obsługa Rady Gminy Chorkówka; Ewidencja działalności gospodarczej; Zezwolenia na alkohol – 13 43 869 53
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, numeracja porządkowa budynków, inwestycje, zamówienia publiczne, wydawanie zgód na podłączenie do sieci wod – kan – 13 43 869 54
 Oświetlenie uliczne, drogownictwo, p.poż, gospodarka odpadami – 13 43 869 52
 Podatek rolny, leśny, od nieruchomości; zaświadczenia dotyczące podatków; zwrot podatku akcyzowego; podatek od środków transportowych – 13 43 869 64, 13 43 869 42
Księgowość – 13 43 896 39, 13 43 869 62, 13 43 869 48

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
❗️Klienci obsługiwani są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Godziny obsługi bezpośredniej:
poniedziałki: od 7.30 do 16.30
wtorki – czwartki: od 7.30 do 14.30
piątki: od 7.30 do 12.30
❗️Przed wejściem na teren Urzędu należy zdezynfekować dłonie środkiem do dezynfekcji, dostępnym przy wejściu do budynku oraz w Biurze Obsługi Klienta
❗️Przebywając na terenie Urzędu należy zasłonić usta oraz nos maseczką
❗️Klienci, co do zasady, obsługiwani są w przygotowanym na czas epidemii Biurze Obsługi Klienta (zaadaptowana na BOK sala narad, pok. 9, parter)

Urząd Gminy Chorkówka
38-458 Chorkówka 175
Sekretariat: tel. 13 43 869 30, 13 43 869 31, fax (13) 43 869 34
e-mail: urzad@chorkowka.pl
adres skrytki ePUAP – /vskfh3671e/skrytka