XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 3 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 1515

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dnia 4 lutego 2020 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
  • Podjęcie uchwały Nr XIX/153/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Machnówka PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XIX/154/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2020 rok” PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XIX/155/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorkówka PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XIX/156/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XIX/157/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XIX/158/2020 w sprawie funduszu sołeckiego PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XIX/159/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok PROJEKT
 7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła