ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2020 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2020
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 35 i art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w związku uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991)Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2. Wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmuje działkę położoną
w miejscowości Szczepańcowa, gm. Chorkówka, oznaczoną nr ewidencyjnym 473/1.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz zarządzenie 0050.1.21.2020