XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 4 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1515

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XVIII/145/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka – PROJEKT 
  2. Podjęcie uchwały Nr XVIII/146/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chorkówka na rok szkolny 2019/2020 – PROJEKT 
  3. Podjęcie uchwały Nr XVIII/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – PROJEKT 
  4. Podjęcie uchwały Nr XVIII/148/2020 w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Świerzowej Polskiej – PROJEKT 
  5. Podjęcie uchwały Nr XVIII/149/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa oraz poparcia petycji – PROJEKT 
  6. Podjęcie uchwały Nr XVIII/150/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKT 
  7. Podjęcie uchwały Nr XVIII/151/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie gminy Chorkówka.
 7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 9. Zakończenie obrad.