ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI na 2020 rok

  • NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

Zmiana terminu składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest  obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

  • NOWA RANGA ZAWIADOMIENIA

Zawiadamianie właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości obowiązującej stawki

Zmienia się ranga zawiadomienia o zmianie wysokości obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas zawiadomienie miało charakter informacyjny. Obecnie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz funkcji informacyjnej będą mogły stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a w rezultacie – w przypadku zalegania zobowiązanego z płatnością opłaty – do wszczęcia postępowania  egzekucyjnego.

  • KARY ZA NIESKŁADANIE DEKLARACJI

Wprowadzenie przepisów karnych w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o  wykroczenia.

Informacja pod numerem 13 43 869 31 oraz 13 43 869 52  lub  w Urzędzie Gminy Chorkówka, pok. 23.