XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1400

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  • protokół z XV nadzwyczajnej sesji z dnia 27 listopada 2019 r.
  • protokół z XVI nadzwyczajnej sesji z dnia 12 grudnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
 6. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2020 rok, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 8. Przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
 10. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 11. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok – PROJEKT
  • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka – PROJEKT
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chorkówka na rok szkolny 2019/2020 – PROJEKT
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok –PROJEKT
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 12. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 14. Podsumowanie roku 2019.
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2020 rok.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła