XVI nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XVI nadzwyczajna sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1515

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/132/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2020 rok – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/133/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/134/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/135/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka za kwotę wyższą niż 25 000 Euro PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/136/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/137/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia wykonania umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/138/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XVI/139/2019 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością – PROJEKT
 4. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła