XV nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XV nadzwyczajna sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15.15
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 11/XIV/2019 z XIV sesji z dnia 29 października 2019 r.
4. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XV/122/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2020 przez Gminę Chorkówka do programu „Szkolny Klub Sportowy” – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr XV/123/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka – PROJEKT
c) Podjęcie uchwały Nr XV/124/2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości – PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr XV/125/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka” – PROJEKT
e) Podjęcie uchwały Nr XV/126/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – PROJEKT
f) Podjęcie uchwały Nr XV/127/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT
g) Podjęcie uchwały Nr XV/128/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2019 roku na rok 2020 – PROJEKT
h) Podjęcie uchwały Nr XV/129/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2019 roku na lata 2020-2022 – PROJEKT
i) Podjęcie uchwały Nr XIV/130/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – PROJEKT
j) Podjęcie uchwały Nr XIV/131/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
5. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
7. Zakończenie obrad.