ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2019
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku
z uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r.,
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej w trybie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Wykaz obejmuje działkę położoną w miejscowości Szczepańcowa: działka oznaczona
nr ewidencyjnym 298 o powierzchni 0,1323 ha.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka
a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarz 0050.1.121