XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  Nr 9/XII/2019 z XII sesji z dnia 17 września 2019 r.
  Nr 10/XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji z dnia 9 października 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorkówka.
 6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 7. Podjęcie uchwał:
  Podjęcie uchwały Nr XIV/109/2019 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/110/2019 w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/111/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/112/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/113/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Chorkówka PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/114/2019 w sprawie udzielenia dopłaty do odprowadzonych ścieków dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/115/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chorkówka PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/116/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/117/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/118/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2020 rok PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/119/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2020 rok PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/120/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/121/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PROJEKT
  Podjęcie uchwały Nr XIV/122/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok PROJEKT
 8. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 10. Zakończenie obrad.