I publiczny przetarg ustny nieograniczony

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

O G Ł A S Z A I P U B L I C Z N Y P R Z E T A R G U S T N Y
N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
GMINY CHORKÓWKA

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

-zgodnie z ewidencją

gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości

( ha )

użytek

 

Cena wywoławcza

( zł )

 

Wadium

( zł )

 

Postąpienie

( zł )

1.

 

 

ŚWIERZOWA POLSKA

 

dz. nr 559

 

0,0378

 

Bz -tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

 

 

 

 

 

16 427,00

 

 

2 500,00

 

postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działka leży w pośredniej strefie wsi oraz gminy, położona jest przy drodze stanowiącej własność Gminy Chorkówka, o nawierzchni urządzonej, blisko granic administracyjnych miasta Krosno. Lokalizacja atrakcyjna. Otoczenie bliskie stanowią tereny słabo zurbanizowane (rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane) Otoczenie dalsze stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka stanowi teren płaski, kształt regularny. Uzbrojenie infrastrukturalne: niepełne, znajduje się na działkach w bliskiej odległości od przedmiotowej działki. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nieruchomość leży w terenach mających następujące przeznaczenie: stanowi tereny o symbolu o symbolu MU ,,Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności’’. Sposób zagospodarowania: Zgodny z przeznaczeniem. Przedmiotowa działka nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. W.w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek odbędzie się dnia

18 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka- sala nr 9, o godz. 9.00.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej,
w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Chorkówka w terminie do dnia 14 października 2019 r. do godz. 14.00-lub-na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003. Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.