XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
z w o ł u j ę
XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 8/XI/2019 z XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 sierpnia 2019 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wójta Gminy Chorkówka z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
6. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w Gminie Chorkówka.
7. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie, Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie i Sądu Okręgowego w Krośnie:
– przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;
– przedstawienie Regulaminu wyboru ławników;
– powołanie Komisji Skrutacyjnej;
– przeprowadzenie wyboru ławników.
8. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
9. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XII/96/2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr XII/97/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 PROJEKT
c) Podjęcie uchwały Nr XII/98/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr XII/99/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji PROJEKT
e) Podjęcie uchwały Nr XII/100/2019 w sprawie utworzenia Żłobka „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej PROJEKT
f) Podjęcie uchwały Nr XII/101/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat PROJEKT
g) Podjęcie uchwały Nr XII/102/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Chorkówka do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego PROJEKT
h) Podjęcie uchwały Nr XII/103/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok PROJEKT
10. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
12. Zakończenie obrad.