70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju

Dzień 29 czerwca 2019 r. przejdzie do historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju jako ważna data. W tym właśnie dniu, przy pięknej słonecznej pogodzie w jednostce zorganizowana została doniosła uroczystość jubileuszu 70-lecia działalności tamt. OSP, połączona z nadaniem sztandaru oraz oficjalnym przekazaniem na wyposażenie jednostki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master. Uroczystość zorganizowana została w centrum miejscowości, na placu za szkołą podstawową i rozpoczęła się polową Mszą Świętą, odprawioną przez Proboszcza Parafii Nienaszów ks. Jana Gajdę. Podczas mszy poświęcony został nowy sztandar, ufundowany dla jednostki OSP Poraj przez społeczność miejscowości. Po celebrze uroczystej Mszy Świętej odbyła się druga część uroczystości jubileuszowych. Dowódca uroczystości dh mł.bryg. Dariusz Gruszka, pełniący zawodowo stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Krośnie, złożył meldunek o gotowości do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druhowi Janowi Kilarowi, po czym przy dźwiękach hymnu Związku OSP RP na maszt wciągnięta została przez poczet flagowy flaga związkowa.  Powitania zaproszonych gości i wszystkich uczestników uroczystości dokonał Prezes OSP w Poraju dh Marek Rak. Następnie przedstawiony został rys historyczny szacownej jubilatki.  Ochotnicza Straż Pożarna w Poraju powstała 15 maja 1949 roku. Jej założycielami byli: Adolf Rej, który jako pierwszy pełnił funkcję naczelnika oraz Alfred Dubis, Władysław Kiełtyka, Józef Kiełtyka, Jan Głogowski, Stanisław Kłosowski, Roman Cichoń, Roman Subik, Stanisław Wietecha, Dominik Dubis, Władysław Smoleń, Stanisław Dubis. Początki były bardzo trudne, pomimo dużego zaangażowania druhów, gdyż były braki w sprzęcie i podstawowym wyposażeniu. Członkowie jednostki koncentrowali się głównie na działaniach prewencyjnych, interwencjach na terenie miejscowości oraz działalności kulturalno-oświatowej. W 1951 r. wybudowano pierwszą remizę, do której trafił gromadzony przez 2 lata sprzęt, w tym pompa ręczna tzw. sikawka. Także w tym roku do jednostki trafił pierwszy sprzęt silnikowy, jakim była motopompa pożarnicza M-400. W 1960 r. oddano do użytku kryty wodny zbiornik przeciwpożarowy, natomiast motopompę M-400 zastąpiła motopompa o lepszych parametrach taktyczno-technicznych M-800. W 1973 roku podjęto decyzję o budowie Domu Strażaka. Powołano społeczny komitet budowy, który zajął się pracami przygotowawczymi, gromadzono niezbędne materiały budowlane, organizowano zabawy taneczne. Po wielu latach przygotowań i budowy, nowy wielofunkcyjny obiekt remizy i domu ludowego oddano do użytku 11 listopada 1993 r. Na przełomie 2001 i 2002 r. do OSP Poraj trafił pierwszy typowy pojazd pożarniczy typu Żuk GLM-8, natomiast od 2018 roku jednostka dysponuje nowoczesnym lekkim pojazdem pożarniczym typu furgon na podwoziu Renault Master. Ponadto na wyposażeniu jednostki znajdują się: motopompa pływająca i szlamowa, armatura i osprzęt pożarniczy, radiotelefon samochodowy, odzież specjalna i wyekwipowanie osobiste, umundurowanie wyjściowe. W 2009 roku przy OSP Poraj utworzona została jednostka operacyjno-techniczna kat.IV, kora aktualnie liczy 12 członków, posiadających wymagane przeszkolenie. W skład Zarządu jednostki od 2016 roku wchodzą druhowie: Marek Rak-Prezes, wiceprezesi- Piotr Najba i Grzegorz Szarliński, naczelnik – Piotr Dziedzic, zastępca naczelnika – Adam Jaskółka, skarbnik – Franciszek Szarliński, sekretarz – Sebastian Cichoń. W skład komisji rewizyjnej wchodzą druhowie: przewodniczący – Marek Baran, Jakub Kołacz oraz Karol Ruciński. Aktualnie jednostka liczy 26 członków, w tym: 1 honorowy i 2 wspierających.  Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie jednostce sztandaru, a następnie jego udekorowanie srebrnym medalem ,,za zasługi dla pożarnictwa” przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druha Jana Kilara. Następnie Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, w asyście zastępcy komendanta miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniewa Nowaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh. Kazimierza Gładysza wręczyli przedstawicielom OSP Poraj akt przekazania, dowód rejestracyjny i kluczyki do samochodu pożarniczego. Z kolei pojazd został poświęcony przez ks.Jana Gajdę. Druhowie z Poraju zaprezentowali zgromadzonym nowo otrzymany samochód pożarniczy, uruchamiając przy tym sygnalizację świetlną i dźwiękową.                                           Uroczystość jubileuszowa była okazją do wręczenia zasłużonym druhom strażackich odznaczeń. Srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został dh Franciszek Szarliński, brązowym medalem dh Marek Rak. Odznaką „Strażak Wzorowy” udekorowani zostali druhowie: Sebastian Cichoń i Grzegorz Szarliński. Odznaki „za wysługę lat” otrzymali druhowie: 55 lat -Władysław Dubis i Zdzisław Paluch, natomiast 20 lat – Piotr Dziedzic i Adam Jaskółka.  Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, zastępca komendanta miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniew Nowak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz, Komendant Gminny ZOSP RP dh Adam Łukaszewski, który pełnił jednocześnie rolę spikera uroczystości, radni Rady  Gminy Chorkówka: Aleksandra Sitar, Stanisław Janik, Piotr Kozubal i Tomasz Munia, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Tłuściakiem, Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek, proboszcz Parafii Nienaszów ks. Jan Gajda, sołtys wsi Poraj Małgorzata Baran, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopytowej Włodzimierz Paluch, członkowie Zarządu O. Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, delegacje jednostek OSP z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy Poraju.  Goście w swych wystąpieniach przekazali serdeczne gratulacje i życzenia oraz okolicznościowe listy i upominki na ręce Prezesa jednostki OSP w Poraju druha Marka Raka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta OSP z Iskrzyni pod batutą Wiesława Wojnara. Po części oficjalnej strażackie pododdziały i zaproszeni goście przy dźwiękach orkiestry przemaszerowali do budynku remizy OSP, gdzie kontynuowano strażackie, jubileuszowe świętowanie.

Tekst: Kazimierz Gładysz