Remont przystanków i montaż nowych wiat przystankowych

Początkiem maja informowaliśmy o realizacji projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”. Jednym z pierwszych kroków podjętych w ramach jego realizacji był zakup nowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich. Kolejny krok to przebudowa 13 przystanków, a także montaż 6 nowych.

W Świerzowej Polskiej przebudowa polegała m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wyczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji stalowych, odnowieniu elewacji oraz ułożeniu kostki brukowej pod wiatą przystankową. Tam zamontowano również nową wiatę przystankową przy Domu Ludowym. W Zręcinie część przystanków została odnowiona, poprzez wyczyszczenie i zaimpregnowanie kamienia, zamontowanie nowych ławek, a także koszy na śmieci. Zamontowano także nowe wiaty. Podobnie w Chorkówce, Szczepańcowej i Żeglcach.

Podmiotami realizującymi projekt są:
• Gmina Miasto Krosno – Lider
• Gmina Chorkówka – Partner w projekcie
• Gmina Korczyna – Partner w projekcie
• Gmina Krościenko Wyżne – Partner w projekcie
• Gmina Miejsce Piastowe – Partner w projekcie
• Gmina Wojaszówka – Partner w projekcie

Wartość projektu ogółem wynosi – 38 547 566,70 zł.

Wydatki kwalifikowane – 32 136 925,54 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 27 316 386,63 zł (85% wydatków kwalifikowanych).

Wkład własny (dla całego projektu) – 11 231 180,07 zł,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.