X sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę
X sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 6/IX/2019 z IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 maja 2019 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja i ocena sytuacji kadrowej w szkołach i omówienie harmonogramu remontów w szkołach.
6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
11. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną.
12. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2018 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
14. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr X/77/2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr X/78/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – PROJEKT
c) Podjęcie uchwały Nr X/79/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr X/80/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 – PROJEKT
e) Podjęcie uchwały Nr X/81/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – PROJEKT
f) Podjęcie uchwały Nr X/82/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
15. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła