IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
z w o ł u j ę
IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.15
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 5/VIII/2019 z VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 15 kwietnia 2018 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
6. Funkcjonowanie Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce za 2018 rok.
8. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2018 rok.
9. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
10. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr IX/71/2019 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Świerzowej Polskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr IX/72/2019 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – PROJEKT
c) Podjęcie uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr IX/74/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – PROJEKT
e) Podjęcie uchwały Nr IX/75/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
11. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
13. Zakończenie obrad.