Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Chorkówka

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

O G Ł A S Z A  I   P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G  U S T N Y

 N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

GMINY CHORKÓWKA

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

-zgodnie z ewidencją

gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości

( ha )

użytek

 

Cena wywoławcza

( zł )

 

Wadium

( zł )

 

Postąpienie

( zł )

1.

 

2.

SZCZEPAŃCOWA dz. nr 793

SZCZEPAŃCOWA dz. nr 796

KS1K/00064654/8

 

0,0304

Ps VI

0,0173

Ps VI

 

 

 

 

 

 

 

934,00zł

 

 

 

150,00

 

postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działki położone w strefie pośredniej gminy Chorkówka. Lokalizacja atrakcyjna z uwagi na bliskość zabudowy. Konfiguracja granic i topografia działki: kształt regularny teren niemal płaski. Przy działkach oraz na nich brak jest uzbrojenia infrastrukturalnego Przydatność na cele rolnicze na chwilę obecną wykluczona z uwagi na istniejące na działkach zakrzaczenia. Działki nie mają bezpośredniego położenia przy drodze ogólnodostępnej, dojazd możliwy przez grunty osób trzecich. Działki sprzedawane są jako jeden kompleks.  Działki Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nieruchomość leży w terenach mających następujące przeznaczenie: stanowi tereny o symbolu ,,RW’’ tereny cieków wodnych i ich bezpośredniego otoczenia. Sposób zagospodarowania: Zgodny z przeznaczeniem. Przedmiotowa działka nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. W.w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek odbędzie się dnia  14 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka- sala nr 9, o godz. 10.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Chorkówka w terminie do dnia 10 czerwca 2019r. do godz. 14.00-lub-na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003. Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.