VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1600

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek sesji:

       Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 15 marca 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 6. Podjęcie uchwał.
  • Podjęcie uchwały Nr VIII/64/2019 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kobylanach – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr VIII/65/2019 w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr VIII/66/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr VIII/67/2019 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa –PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr VIII/68/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr VIII/69/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr VIII/70/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
 7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła