Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019

Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 15 marca 2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku z  uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r.,
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

 

§1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej w trybie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Wykaz obejmuje działkę położoną w miejscowości Chorkówka oznaczoną nr ewidencyjnym 600/4 o powierzchni całkowitej 0,1000 ha.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka,a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka przeznaczonych do sprzedaży.

Lp. Położenie nieruchomości

oraz

Oznaczenie KW

Oznaczenie

nieruchomości zgodnie

z Ewidencją gruntów

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości

Sposób jej zagospodarowania oraz termin zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości Cena nieruchomości

 (zł)

 

1

 

 

 

 

CHORKÓWKA KS1K/00064511/4

 

Działka nr

600/4

Br-Ps IV

 

 

0,1000

Działka w kompleksie gruntów rolnych na stoku o bardzo łagodnym nachyleniu. Przydatność na cele rolnicze w stosunku do przyległych terenów rolnych, przeciętna . Zagospodarowanie: dawna działka zagrodowa porośnięta starymi drzewami owocowymi
i samosiejkami.

Otoczenie: tereny rolne o niskim zagospodarowaniu, w dużej części odłogi.

Dojazd: działka nie ma bezpośredniego położenia przy drodze ogólnodostępnej. Dojazd możliwy przez  drogę gruntową, nieurządzoną, trudno przejezdną, stanowiącą grunt znajdujący się we współwłasności osób trzecich.

 

 

Plan Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy

Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002r.

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nieruchomość leży w terenach mających następujące przeznaczenie:

RO ,,tereny otwarte w użytkowaniu rolniczym’’. Sposób zagospodarowania:

Zgodny z przeznaczeniem

Brak obowiązującej decyzji
o warunkach zabudowy.

 

PRZETARGOWA SPRZEDAŻ

na podstawie art. 37.ust.1

ustawy

o gospodarce nieruchomościami

 

(Dz.U. 2018, poz. 2204  z późn.zm)

 

2 000,00 zł *

*VAT wg obowiązujących przepisów

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez 21 dni tj. od 15 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zgodnie z. art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018, poz. 2204  z późn.zm/.   
Załącznik  do Zarządzenia Nr 0050.1.28.2019 z dnia 15 marca 2019r.