VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1000

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 lutego 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chorkówka na lata 2019-2021 – PROJEKT 
  • w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka” – PROJEKT 
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – PROJEKT 
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. – PROJEKT 
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
 7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła