Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę
VI sesję
VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

 Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. z IV nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 stycznia 2019 r.,
  2. z V nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 7 lutego 2019 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia sołectwa Machnówka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, PROJEKT
  2. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Machnówka, PROJEKT
  3. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2019 rok”, PROJEKT
  4. w sprawie funduszu sołeckiego, PROJEKT wersja A PROJEKT wersja B
  5. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów, PROJEKT
  6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. PROJEKT
 7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła