IV nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

IV nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 1515

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2018 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Chorkówka- PROJEKT
  • w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce i Biblioteki Gminnej w Chorkówce – PROJEKT
  • w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej- PROJEKT
  • w sprawie uchylenia uchwały własnej – PROJEKT
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – PROJEKT
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka – PROJEKTw sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowej wysokości, warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych – PROJEKT
 6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

 

Maciej Sekuła