Bezpłatna pomoc prawna

W  2019 roku mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, w dalszym ciągu mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Od stycznia br. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady u prawnika.

Udzielanie pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 13 43 75 849 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.

Na terenie powiatu funkcjonują cztery punkty pomocy prawnej. Zlokalizowane są w Starostwie Powiatowym w Krośnie (pokój nr 024) oraz w siedzibach Urzędów Gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie.

– Cieszę się, że w powiecie krośnieńskim od kilku lat z powodzeniem funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, których nie stać na płatną pomoc prawną –  mówi starosta krośnieński Jan Pelczar. Warto dodać, że celem działalności takich punktów jest nie tylko pomoc osobom potrzebującym porady prawnej. To także poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują pomocy, do korzystania z bezpłatnych porad.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiety w ciąży przyjmowane będą poza kolejnością. Natomiast osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w  szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnicy poinformują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na Liście  jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin na terenie powiatu.

Zainteresowanych mieszkańców powiatu zachęcamy do korzystania z profesjonalnych porad prawnych.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego

Lp. Siedziba punktu Udzielający pomocy prawnej Od poniedziałku do piątku
w godzinach
1. Starostwo Powiatowe
w Krośnie
Krosno ul. Bieszczadzka 1
lokal Nr 024
Radcy prawni 10.00 – 14.00
2. Urząd Miejski w Dukli

Dukla ul. Kościuszki 4
lokal Nr 8

Radcy prawni 8.00  –  12.00
3. Urząd Gminy w Rymanowie

Rymanów ul. Mitkowskiego 14a
lokal Nr 220

Adwokaci 10.00 – 14.00
4. Urząd Gminy w Jedliczu

Jedlicze ul. Rynek 6
lokal Nr 16

Adwokaci

11.00 – 15.00