Gmina Chorkówka otrzymała dofinansowanie do rewitalizacji budynków w Chorkówce i Kopytowej

27 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Na 6 miejscu listy rankingowej znalazł się projekt pn. Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno. Projekt składa się z zadań realizowanych przez 4 partnerów i ma na celu poprawę jakości życia osób zagrożonych marginalizacją społeczną lub zawodową oraz poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych.

W ramach zakresu gminy Chorkówka projekt obejmuje rewitalizację obiektów w Kopytowej i Chorkówce w celu nadania im nowych funkcji społecznych. Rewitalizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Kopytowej ma na celu utworzenie w nim Domu Dziennego Pobytu ludzi starszych (seniorów) i osamotnionych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obiekt po przedszkolu w Chorkówce zostanie zagospodarowany na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, świetlicy dla seniorów, Klubu Seniora oraz zaplecza dla klubu sportowego.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Koszt realizacji projektu: 2.022.031 zł, w tym dofinansowanie 1.225.275 zł.