PSZOK – już działa

Lokalizacja i godziny otwarcia:

– PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu Sportowego,

– czynny (od stycznia):

 • wtorek  8:00 – 10:00,
 • czwartek: 15:00 – 17:00
 • sobota: 9:00-11:00

Warunki dostarczania odpadów:

– odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Chorkówka,

– odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

– nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • farby, tusze, kleje,
 • środki ochrony roślin,
 • lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od pojazdów osobowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – tylko w workach,
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • odpady zielone – w workach.

Worki na odpady zielone i budowlane dostępne będą w PSZOK-u.