III sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zwołuję

III sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 listopada 2018 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
 6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2019 rok.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Stałych w sprawie projektu budżetu.
 8. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 11. Podjęcie uchwał:
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok – PROJEKT
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka –PROJEKT
  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023” – PROJEKT
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – PROJEKT
  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – PROJEKT
  w sprawie szczegółowej wysokości, warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych –PROJEKT
  w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Chorkówka – PROJEKT
  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świerzowa Polska XXII – PROJEKT
  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Chorkówka – PROJEKT
  w sprawie Regulaminu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce – PROJEKT
  w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce –
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2019 przez Gminę Chorkówka do programu „Szkolny Klub Sportowy” PROJEKT
  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów – PROJEKT 
  w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Chorkówka- PROJEKT
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  – PROJEKT
  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 12. Sprawy różne, interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
 13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła