II nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

II  nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów:
a) protokół z LXIV sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 października 2018 r.,
b) protokół z LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 18 października 2018 r.
c) protokół z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 listopada 2018 r.

3. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie ustalenia ilościowego składu stałych komisji Rady Gminy Chorkówka – PROJEKT
 • w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chorkówka – PROJEKT
 • w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chorkówka- PROJEKT
 • w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chorkówka- PROJEKT
 • w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chorkówka – PROJEKT
 • w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz radnych Rady Gminy Chorkówka – PROJEKT
 • w sprawie ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów)- PROJEKT
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – PROJEKT
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2019 przez Gminę Chorkówka do programu „Szkolny Klub Sportowy” – PROJEKT
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018 (dożywianie dzieci do kwoty 160 000 zł) – PROJEKT
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018 (udzielenie schronienia do 30 000 zł) – PROJEKT
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka – PROJEKT
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów- PROJEKT
 • w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – PROJEKT
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka oraz odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów zielonych ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na  terenie Gminy Chorkówka i transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska – RIPOK w Krośnie” – PROJEKT
 • w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości- PROJEKT
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- PROJEKT
 • w sprawie uchylenia uchwały własnej – PROJEKT
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu na okres 5 lat PROJEKT
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
 • w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Zręcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zręcinie – PROJEKT
 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – PROJEKT
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka –PROJEKT

4. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.

Zakończenie obrad.