ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2018
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w związku z § 7 uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.
2. Wykaz obejmuje lokal położony w budynku posadowionym na działce nr 871 w miejscowości Chorkówka, szczegółowo opisany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1, podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarz 126