Zarządzenie Nr 0050.1.110.2018

Zarządzenie Nr 0050.1.110.2018
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 24 października 2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  w związku z  uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej w trybie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Wykaz obejmuje działkę położoną w miejscowości Szczepańcowa oznaczoną nr ewidencyjnym 807 o powierzchni całkowitej 0,0317 ha.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarz 0050.1.110.2018wykaz do zarz 0050.1.110.2018