Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej

Gmina Chorkówka w partnerstwie z trzema gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Wartość zadania dla gminy Chorkówka wynosi prawie 2 mln zł, w tym 1 384 000,00 tys. zł dofinansowania z UE. Całkowita wartość Projektu wynosi 10 214 068,90 zł, a dofinansowanie stanowi aż 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi łącznie 8 340 991,72 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019 r. do 2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji mieszkańców, w tym integracji międzypokoleniowej oraz zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dwa budynki:

w Chorkówce – budynek gdzie funkcjonowało przedszkole samorządowe – po rewitalizacji zostanie przeznaczony na cele społeczne, publiczne i kulturalne, tak jak dotychczas będzie tam funkcjonowała poczta oraz biblioteka, dodatkowo przeniesiona zostanie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponadto utworzona zostanie świetlica dla seniorów,

w Kopytowej – budynek dawnej szkoły podstawowej, w którym powstanie Dom Dziennego Pobytu ludzi starszych i osamotnionych.