Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

27.09.2018 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” nr RPPK.03.03.01-18-0014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła.

Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.

Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej
Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów
niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła
Wnioskodawca: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Partner Projektu: Gmina Chorkówka
W ramach złożonego Wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 27.09.2018 r. wstępnie
zakwalifikowane zostały Deklaracje o następujących numerach – PDF