„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany – etap II oraz przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni”

loga

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany – etap II oraz przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni”.

Celem projektu jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez udostępnienie infrastruktury kanalizacyjnej oraz poprawę jakości usług zaopatrzenia w wodę mieszkańców obszarów wiejskich. Zadanie obejmowało przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni w zakresie zmiany konstrukcji dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy z dociepleniem ścian i stropu oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej, budowę 15 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami oraz budowę dwóch przepompowni ścieków dla miejscowości Kobylany. Do sieci zostało podłączonych 216 gospodarstw domowych. Realizacja zadania zakończyła się we wrześniu 2018 r., a jego koszt wyniósł ponad 5 233 220 zł. Na wykonanie tego zadania Gmina Chorkówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 998 469 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.