Remont i przebudowa ul. Polnej w Szczepańcowej

Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii (SIIT) „Szczepańcowa – Lotnisko” to kompleks gruntów nieużytkowanych rolniczo o powierzchni ok. 20 ha. Teren jest ogrodzony a także uzbrojony w drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Jedną z barier rozwoju i zagospodarowania tego terenu oraz przyciągnięcia inwestorów jest jego niewystarczająca dostępność komunikacyjna. Z tego względu podjęto decyzję o remoncie i przebudowie ul. Polnej. Zakres prac obejmuje: roboty w zakresie podbudowy, która zrealizowana będzie poprzez: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; ponadto przebudowę zjazdów, przebudowę skrzyżowania w miejscu włączenia się drogi gminnej do drogi powiatowej, wykonanie odwodnienia oraz wykonanie poboczy (w tej chwili trwają prace przy wykonaniu poboczy). Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości około 700 mb. Wartość zadania wyniesie blisko 550 tys. zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Chorkówka oraz firm: Fabryka 4×4 sp. z o.o. oraz FHU „EFEKT” Marek Zawisza.

zdjęcie

Przed i po remoncie

Droga publiczna o charakterze lokalnym zapewni bezpośredni dojazd do istniejących terenów inwestycyjnych, w tym działek gminnych oraz działek, o które zostanie poszerzona istniejąca SIIT. Rozwiązanie to wpłynie na poprawę dostępu komunikacyjnego do tych terenów. Przyczyni się nie tylko do rozwoju już działających na tym terenie firm, ale także do zwiększenia zainteresowania niezainwestowanymi jeszcze terenami przez przyszłych inwestorów.