Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce

Jest to miejsce , do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz takie odpady jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. PSZOK nie będzie przyjmował śmieci niesegregowanych.

Inwestycja będzie obejmowała:

– budowę 5 budynków magazynowych z kontenerami do składowania segregowanych odpadów komunalnych,

– budowę 1 budynku socjalnego.

Teren utwardzony jest kostką brukową o grubości ok. 10 cm. PSZOK jest ogrodzony, oświetlony, zaplanowano także zainstalowanie monitoringu.

zdjęcie

Koszt zadania wynosi 847,6 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wynosi 585,5 tys. zł.